ليست منابعي كه در پيش رو داريد به منظور راهنمايي و هدايت شما جهت آماده شدن براي شركت در آزمون كارشناسي ارشد فراهم شده است. در اين خصوص توجه شما را به نكات زير جلب مي نمائيم :

1_ با توجه به اينكه آزمون كارشناسي ارشد، رقابتي براي سنجش و انتخاب آماده ترين و شايسته ترين افراد از لحاظ علمي براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلات تكميلي مي باشد، و محدود نمودن اين رقابت به تعداد محدودي منبع مشخص فاقد توجيه علمي و منطقي مي باشد، لذا معرفي منابع به معني انحصار و محدوديت آزمون به اين منابع نبوده و داوطلبان براي توفيق بيشتر در آزمون ورودي بايستي مطالعات گسترده و  متنوع تري را در زمينه هاي مربوطه داشته و به سطح مناسبي از احاطه و تسلط دست يابند.

2_ در مورد كليه منابع اعلام شده آخرين چاپ منبع يا ترجمه آن بايستي مورد استفاده قرار گيرد.

3_ آزمون درس  زبان بصورت عمومي ، شامل درك متون  و واژگان عمومي زبان در سطح انگليسي  Upper intermediate ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد :

جلدهاي 1 ,2 و3   1- Reading and thinking in English

جلدهاي2 و3 2- Reading  through Interaction    

3- Expanding Reading skills

4- Developing Reading skills

5- Mosaic 1 Reading  ( intermediate – high intermediate )

 

رشته امتحاني

دروس مربوطه

منابع آزمون

پرستاري مراقبت هاي ويژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستاري  مراقبت هاي ويژه

1- Black , Hawks (2005) Medical – surgi cal nursing Elsevier & saunders

2- Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia , Lippincott

3- Thelan, urden , Stacey (2007), critical

 

 care nursing

4- woods, etal (2009), cordiac nursing , philadelphia lippincott.

پرستاري داخلي و جراحي

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8 th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

 

بهداشت روان

2- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

 

 

رشته امتحاني

دروس مربوطه

نام مراجع معرفي شده مولفين و مترجمين

 

پرستاري

 

پرستاري داخلي و جراحي

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne
C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

3)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8 th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

 

 

پرستاري كودكان

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

 

پرستاري بهداشت جامعه

1- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition

2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – 2 th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

3-پارك ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي – مولفان جي . اي . پارك . ك . پاركر، برگردان به فارسي حسين شجاعي تهراني – ويرايش هفدهم –تهران : سماط ، آخرين ويرايش

4-برنامه و راهنمايي ايمن سازي (‌جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت سلامت آخرين ويرايش

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition

2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

روان پرستاري

1- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . – St.  Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition

2- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

 

 

دروس امتحانی و ضرایب آزمون رشته پرستاری و پرستاری مراقبت ویژه

كد رشته امتحاني

عنوان رشته امتحاني

دوره كارشناسي ارشد

مدارك  مورد پذيرش

 

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

109

پرستاري

كارشناسي پرستاري

 پرستار ماما

پرستاري داخلي و جراحي (4)پرستاري كودكان (2)

 روان پرستاري (2) پرستاري بهداشت و جامعه (2)

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (2)  زبان عمومي (2)

 

 

 

عنوان رشته امتحاني

دوره كارشناسي ارشد

مدارك  مورد پذيرش

 

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

پرستاري مراقبت هاي ويژه

كارشناس پرستاري

پرستاري مراقبت هاي ويژه (5)- پرستاري داخلي و جراحي (2)-  بهداشت روان (1)- زبان عمومي (2)

 

 
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 11:56  توسط سمانه ابراهیمی  |